top of page
Rityta 2.png

TILLSYN & ANSVAR

Tillsyn & Ansvar

Kontaktuppgifter

 

Försäkringspartner Lönning AB

(org.nummer 556940-1986)

Österväg 1, 621 45 Visby

telefon: 076-777 13 88
epost: info@forsakringspartner.se

web: www.forssakringspartner.se

Registrering & Tillstånd

 

Försäkringspartner Lönning AB, nedan kallat Försäkringspartner, är registrerade som försäkringsförmedlare hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn för förmedling av försäkringar.

Vi som förmedlar försäkringar på Försäkringspartner är registrerade förmedlare av samtliga Skadeförsäkringar. Finansinspektionen är skyldig att på begäran upplysa dig som kund om Försäkringspartners anställdas rätt att förmedla försäkringar, liksom eventuella begränsningar i tillståndet.

Försäkringspartner är oberoende av försäkringsgivarintressen och varken äger eller ägs av något försäkringsbolag

För mer information om Försäkringspartners registrering kan Bolagsverket kontaktas på:

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall

telefon: 0771-670 670
web: bolagsverket.se

För mer information om Försäkringspartners tillstånd att bedriva försäkringsförmedling kan Finansinspektionen kontaktas på:

Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm

telefon: 08-408 980 00
epost: finansinspektionen@fi.se
web: finansinspektionen.se

Försäkringspartner står även under Konsumentverkets tillsyn vad avser marknadsföring.

Konsumentverket kan kontaktas på:


Konsumentverket. Konsumentverket/KO, Box 48, 651 02 Karlstad
telefon: 0771–42 33 00

epost: konsumentverket@konsumentverket.se

web: www.konsumentverket.se

Ersättning

 

Den ersättning som normalt sett utgår till Försäkringspartner är 15% av premien på företags- och fastighetsrelaterad försäkring och 10% av premien på transport- och fordonsrelaterade försäkringar. Ersättning för förmedlad tjänsterese- eller sjukvårdsförsäkring är i normala fall 10 % av premien. Ersättning utgår så länge som giltigt försäkringsavtal finns som har förmedlats av någon av oss på Försäkringspartner.

Klagomålshantering

 

Våra kunder är det viktigaste vi har och om vi av någon anledning inte lever upp till dina förväntningar ber vi dig att i första hand vända dig till den förmedlare du haft kontakt med. Eventuella klagomål som uppstår i samband med försäkringsförmedling framförs muntligen eller skriftligen till klagomålsansvarig Björn Lönning, Österväg 1, 621 45 Visby, bjorn.lonning@forsakringspartner.se, 070-552 63 20.

Vi tar varje klagomål på största allvar och behandlar ärendet skyndsamt och meddelar snarast om ärendet beräknas ta längre tid än 14 dagar. Klagomålet behandlas genom att information kring händelsen inhämtas från de berörda parterna. Därefter sker en bedömning om vem som bär skulden för det inträffade och den som klagar informeras om vad som skett och hur det kan rättas till.

Finns efter det fortfarande missnöje med Försäkringspartner kan du få ärendet prövat av ARN (Allmänna reklamationsnämnden) eller i allmän domstol.

Ansvarsförsäkring

 

Ansvarsförsäkring för försäkringsförmedling finns tecknad via Lonsdale.

 

Lonsdale Insurance Brokers Ltd
148 Leadenhall Street
London, EC3V 4QT

telefon: +44 (0)20 7816 0028

epost: erik.borjesson@lloyds.com

web: www.lonsdaleib.com

Försäkringen täcker skadeståndsskyldighet som vi kan ådra oss i samband med försäkringsförmedlingen. Drabbas du av skada eller ekonomisk förlust där du anser att förmedlarens agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsbolaget.

Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du underrätta försäkringsförmedlaren om det inom skälig tid, högst 3 månader efter det att du märkt eller borde ha märkt att en skada har uppkommit. Om underrättelse inte görs inom denna tid faller rätten till skadestånd bort. Detsamma gäller om talan inte väcks inom tio år från förmedlingstillfället. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada är en 1 300 000 EUR och totalt 2 600 000 EUR per år för samtliga skador.

bottom of page